Nxtfysio.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

Home | Tarieven

Tarieven

Tarievenlijst Fysiotherapie per 1 januari 2024

Indien u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, gelden de volgende tarieven voor onze behandelingen:

Zitting € 40,00
Zitting manuele therapie € 55,00
Zitting oedeemtherapie € 55,00
Zitting geriatrie € 55,00
Zitting kinderfysiotherapie € 55,00
Screening, intake en onderzoek (met of zonder verwijzing) € 60,00
Screening € 20,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
Toeslag voor uitbehandeling € 20,00
Inrichtingstoeslag €  10,00
Niet nagekomen afspraak consult wordt doorbelast
Rapportage € 75,00
   

Gebruikte materialen kunnen in rekening worden gebracht.


Afmelden
Wanneer een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden. Het consult zal in dat geval aan u in rekening worden gebracht. Afmelden kan telefonisch, via de voicemail of per email naar info@nxtfysio.nl. Buiten onze openingstijden kunt u altijd de voicemail inspreken.

Echografie, shockwave en EPTE
Naast het fysiotherapeutisch tarief rekenen we bij NXT Fysio geen meerkosten voor de behandeling met Shockwave/EPTE of voor het uitvoeren van een echografie. Indien uw fysiotherapeut een echografie gewenst acht of een behandeling met shockwave noodzakelijk, dan wordt dit onderzoek als een fysiotherapeutisch consult gedeclareerd wat wordt vergoed door uw verzekering mits u voldoende verzekerd bent voor Fysiotherapie. Houdt bij een echografie rekening met een consult voor het maken van de echo en tevens een consult voor het analyseren en verslaglegging van de beelden. 

Vergoedingen
Al jaren is iedereen verplicht verzekerd in de basisverzekering. Naast de basisverzekering is het mogelijk om u vrijwillig aanvullend te verzekeren. Bijna alle fysiotherapie wordt uit de aanvullende verzekering betaald. Wij adviseren u om voor fysiotherapie een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar, per zorgsoort. 

Fysiotherapie wordt veelal vergoed uit de aanvullende verzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Om zeker te weten dat uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of uw zorgverzekeraar te raadplegen. Bij onvoldoende dekking van fysiotherapeutische zorg ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij u en dient u de factuur ten alle tijden zelf te voldoen.

Wij declareren de rekening van uw behandeling direct aan uw verzekering. Alleen wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie krijgt u zelf de nota toegestuurd. Ook bij rechtstreekse declaratie aan uw zorgverzekeraar blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota. Bij de aanvullende verzekeringen tellen alle behandelingen die collega’s in andere praktijken fysiotherapie in hetzelfde jaar hebben gegeven ook mee in het bepalen hoeveel behandelingen u nog te goed heeft in uw aanvullende verzekering.

Chronische aandoeningen worden indien ze daarvoor in aanmerking komen vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen komen uit uw aanvullende verzekering of anders voor eigen rekening.

Betalingsvoorwaarden

  • Onze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen de patiënt en NXT Fysio. 
  • Indien blijkt dat een behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding door een zorgverzekeraar, dan is de cliënt zelf verantwoordelijk voor betaling van de behandeling en dan ontvangt deze van ons een factuur.
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de NXT Fysio zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.
  • Het aan ons verschuldigde bedrag dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen deze termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim vanaf de vijftiende dag na factuurdatum.
  • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is NXT Fysio gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en aanmaningskosten in rekening te brengen.
  • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is NXT Fysio gerechtigd incassomaatregelen te treffen. De vordering wordt dan overgedragen aan een incassobureau te weten Medicas incassojuristen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De Medicas betalingsvoorwaarden kunt u hier inzien.