Nxtfysio.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

Home | Privacy statement

Privacy statement

Onze therapeuten houden, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG wetgeving van toepassing en tevens de WGBO (wet op geneeskundige behandelovereenkomst). Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze patiënten. U hebt te allen tijde recht op inzage in uw dossier. Fysiotherapeuten zullen aan het einde van een behandeling rapporteren naar uw huisarts of andere verwijzer. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt.
 
Behalve de behandelend therapeut kunnen ook andere medewerkers zoals een waarnemend therapeut en/of administratief medewerker toegang krijgen tot uw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van de patiënt worden er geen gegevens aan derden (bijvoorbeeld artsen of familieleden) verstrekt.
 
Alleen gegevens die van belang zijn voor de behandelingen van de patiënten worden opgeslagen in het patiëntendossier. De patiënt heeft het recht de vastgelegde gegevens in te zien. Als de gegevens niet juist zijn kan de patiënt de behandelend fysiotherapeut verzoeken de gegevens te wijzigen. Uw medische en administratieve gegevens worden 20 jaar gearchiveerd en daarna vernietigd.
 
Bij ernstige of levensbedreigende situaties kan de fysiotherapeut zonder toestemming van de patiënt een arts en/of alarmdienst inschakelen.
 
U heeft als betrokkene de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien u dat nodig acht.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen (medische) verklaring aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk aan ons email kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
 
Patiënten onderzoek

Verschillende verzekeraars nodigen hun deelnemers uit om deel te nemen aan een patiënttevredenheidsonderzoek fysiotherapie. Om die reden hebben de verzekeraars ons verzocht e-mailadressen van onze patiënten te registreren en bij hen aan te leveren. Mocht u hiervoor geen toestemming verlenen dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Bekijk op hier ons volledige privacy statement en toelichting op de BGBO.